Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi, giai đoạn 2020-2025”;

Thực hiện Công văn số 5319/BNN-TY ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025. Để chủ động ngăn chặn và tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025.

Chi tiết nội dung kế hoạch tại đây…

Phòng Thanh tra pháp chế t/h