Tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi dựa trên kết quả tự đánh giá