Để chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi lấy lan nhằm hạn chế thấp nhất sự gây hại của các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng, giảm thiệt hại cho kinh tế, ngày 07/11/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình đã có Công văn số 2011/SNN-CNTY về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh động vật.

Bên cạnh đó, thời điểm hiện tại đang bước vào vụ đông, công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cần được quan tâm đẩy mạnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành Kế hoạch số 675/KH-SNN ngày 07/11/2018 về việc kiểm tra công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông - Xuân năm 2018-2019. Đoàn kiểm tra của Sở do lãnh đạo sở chủ trì và các đơn vị liên quan sẽ đi thực tế tại cơ sở bắt đầu từ ngày 04/12/2018- 04/01/2019.

Chi tiết Công văn số 2011/SNN-CNTY tại đây.

Chi tiết Kế hoạch số 675/KH-SNN tại đây.

 

Phòng Hành chính tổng hợp