Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện.

Để công tác quản lý nhà nước theo ngành dọc về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo, họp giao ban và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đối với các Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chăn nuôi thú y, Trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Chi tiết Công văn về chế độ, biểu mẫu báo cáo xem tại đây…

Phòng Thanh tra pháp chế t/h